لیست کتابها

نمایش 0 تا 20 رکورد از کل 66 رکورد
تصویرعنواننویسندهموضوع اولشماره راهنماشابک (دوره)زبانتاریخ آخرین ویرایش
  
مجموعه مقالات همایش منطقه ای مولفه های کیفیت در آموزش عالی 6اسفند83(تنظیم نشده)19789640662658فارسی۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۶
مجموعه مقاله های ارائه شده در همایش ملی بررسی راهکارهای علمی ایجاد اشتغال(تنظیم نشده)2فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۰
سیستماتیک گیاهی گیاهان گل دارعلی مازوجی(تنظیم نشده)53978-964-10-4433-8فارسی۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۴
تئوری های سازمان و مدیریت در هزاره سومپری ناز بنی سی(تنظیم نشده)3فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۲
تاریخ توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1362-1385(تنظیم نشده)4فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۳
سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرورابرت بوش(تنظیم نشده)5فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۱
نقش سعه صدر در تعلیم و تربیتنجمه وکیلی(تنظیم نشده)6فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۲
حیات مصنوعیآرش رحمان(تنظیم نشده)8فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۴
بازی و نقش آن در یادگیریفرشته عزب دفتری(تنظیم نشده)9فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۵
مکانیک سیالات کاربردیابراهیم ذوالقرنین(تنظیم نشده)10فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۷
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش 1382(تنظیم نشده)11فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۹
راهنمای کامل بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان کشاورزیمحمد رضا بهنیا(تنظیم نشده)12978-964-223-447-9انگلیسی۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۲۱
عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1382-1386(تنظیم نشده)14فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۸
چکیده مقاله های همایش منطقه ای معماری زیست محیطی- پانزده اسفند 1386(تنظیم نشده)13فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۹
چکیده مقاله های همایش منطقه ای محیط های مجازی در هزاره سوم- یکم اسفند 1386(تنظیم نشده)15فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰
پتریدوفیت ها به همراه فلور سرخس ها و دم اسبیان ایران(تنظیم نشده)16فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۴
The Use of Drama in Teaching and Learning as a Foreign Languageروزلین ویزایالت چومی پالین(تنظیم نشده)17انگلیسی۲۲ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۸
روند ایجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(تنظیم نشده)18فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۷
چکیده مقاله های همایش ملی روان درمانی و مشاوره(نظریه پردازی و کاربرد) اسفند ماه 1387شهرام وزیری(تنظیم نشده)19978-964-223-178-2فارسی۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۲۶
راهنمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(تنظیم نشده)20فارسی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۹