نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم عدم ارائه مقاله کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد
فرم تقاضای دریافت جایزه بابت چاپ مقاله در مجلات و سمینارهافرم های کارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشدو دکتریفرم های کارشناسی ارشد
فرم اطلاعات مقالات مستخرج از پایان نامهفرم های کارشناسی ارشد
فرم اتمام کارفرم های دکتری
اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدراولویت های پژوهشی
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
فرم عدم ارائه مقاله کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشدو دکتریفرم های دکتری
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشدو دکتریفرم های کارشناسی ارشد
فرم گردش کار رساله دکتریفرم های دکتری
فرم گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد
فرم پروژهارتباط با صنعت
فرم همکاری اساتید خارج از واحدفرم های دکتری
فرم مجوز آموزشی- مالی دفاعفرم های دکتری
فرم گزارش شش ماهه دوم پیشرفت فعالیتفرم های دکتری
فرم گزارش شش ماهه اول پیشرفت فعالیتفرم های دکتری
فرم صدور مجوز تمدید واحد رساله دکتریفرم های دکتری
فرم درخواست تعیین تاریخ دفاعفرم های دکتری
فرم خبر رسانی دفاع از رساله دکتریفرم های دکتری