فرم تقاضای دریافت جایزه بابت چاپ مقاله کامل در مجلات و سمینارهای معتبر