فرم شماره 4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجی