لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی