عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشور