نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1377