فراخوان طرح های پژوهشی انگور و فراورده های آن در واحد تاکستان

کلیه اساتید و پژوهشگران می توانند نتایج تحقبقات، مطالعات، یافته ها و ایده های خود را در قالب طرح پژوهشی  به آدرس grape@tiau.ac.ir  ارسال نمایند.
آدرس سایت واحد تاکستان جهت کسب اطلاعات بیشتر:www.tiau.ac.ir