بخشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری