آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ارتباط با صنعت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بازدید علمی -درخواست ماشینارتباط با صنعت
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
طرحنامه برگزاری همایش سمینار و جشنواره هاارتباط با صنعت
فرم 1شرکت در مسابقات داخلیارتباط با صنعت
فرم 3 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات داخلی_ارتباط با صنعت
فرم برگزاری کارگاه های علمی، پژوهشی و آموزشی (مربوط به دانشکده ها)ارتباط با صنعت
فرم برگزاری کارگاه های علمی، پژوهشی و فناوریارتباط با صنعت
فرم پیشنهاد اولیه طرحهای کسبارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم خام درخواست کارگاهارتباط با صنعت
فرم درخواست بازدید علمی-بیش از یک روزارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیارتباط با صنعت
فرم شماره 2 شرکت درد مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 5 برگه داوریارتباط با صنعت
فرم طرح های برون دانشگاهیارتباط با صنعت
فرم کارآموزی مخصوص رشته های روانشناسیارتباط با صنعت
فرم لیست اسامی از محل بازدید علمیارتباط با صنعت
فرم های مربوط به کارآموزیارتباط با صنعت