آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه نظارت دقیق مسئولین و معاونین پژوهش و فناوری واحد ها بر چاپ منظم مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه معرفی سایت Journal.msrt.irاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه استانداردسازی مجلات مطابق با آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشوراداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه دسترسی به (SCI ) و ( JCR)اداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه حق الزحمه مجلات علمی غیر فارسیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه متمم تفاهم نامه با SIDاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه نحوه اعطای امتیازات پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه فرآیند اخذ امتیاز پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه رعایت بندهای شش گانه برای ارسال مدارک به وزارت علوماداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه نمایه کردن مجلات در پایگاه های معتبر بین المللیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
نحوه داوری مقالات مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
رتبه مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
چگونگی و شرایط تغییر مجلات به دوفصلنامهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
تبیین وتفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص انتشار مجلات وکتب علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
پرسشنامه نشریات عمومیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
پرداخت حق الزحمه مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه عضویت در هیأت تحریریه مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی