نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه نظارت دقیق مسئولین و معاونین پژوهش و فناوری واحد ها بر چاپ منظم مجلات علمی
بخشنامه معرفی سایت Journal.msrt.ir
بخشنامه استانداردسازی مجلات مطابق با آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
بخشنامه دسترسی به (SCI ) و ( JCR)
بخشنامه حق الزحمه مجلات علمی غیر فارسی
بخشنامه متمم تفاهم نامه با SID
بخشنامه نحوه اعطای امتیازات پژوهشی مجلات علمی دانشگاه
بخشنامه فرآیند اخذ امتیاز پژوهشی مجلات علمی دانشگاه
بخشنامه رعایت بندهای شش گانه برای ارسال مدارک به وزارت علوم
بخشنامه نمایه کردن مجلات در پایگاه های معتبر بین المللی
حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
نحوه داوری مقالات مجلات علمی
گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلات
رتبه مجلات علمی
حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلات
چگونگی و شرایط تغییر مجلات به دوفصلنامه
تبیین وتفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص انتشار مجلات وکتب علمی
پرسشنامه نشریات عمومی
پرداخت حق الزحمه مجلات
بخشنامه عضویت در هیأت تحریریه مجلات