نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
طرحنامه برگزاری همایش سمینار و جشنواره هاارتباط با صنعت
درخواست برگزاری کارگاه های علمی آموزشی- پژوهشی(جدید)ارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم کارآموزی مخصوص رشته های روانشناسیارتباط با صنعت
فــرم تاییــد تشویقـی مقالــهتشویق مقالات
فرم تاییدیه مدارک تسویه حساب سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم تاییدیه مدارک شرکت سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم های مربوط به کارآموزیارتباط با صنعت
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشورسفرهای خارجی
فرم طرح های برون دانشگاهیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم خام درخواست کارگاهارتباط با صنعت
فرم پیشنهاد اولیه طرحهای کسبارتباط با صنعت
فرم شماره 5 برگه داوریارتباط با صنعت
فرم شماره 2 شرکت درد مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم 3 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات داخلی_ارتباط با صنعت
فرم 1شرکت در مسابقات داخلیارتباط با صنعت