معرفی معاونت پژوهشی

پژوهش به عنوان مؤلفه اصلی مراکز آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به رغم تأکید اولیه دانشگاه آزاد اسلامی بر گسترش جغرافیایی و سرمایه گذاری عمده در آموزش، پس از چندی با استوارتر شدن پایه های این مرکز آموزش عالی در کشور، مسئولان آن توجه خاصی به امر پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی مبذول داشتند. اختصاص ۳ درصد شهریه دریافتی سالانه از دانشجویان برای کارهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی و افزایش آن به ۵ درصد در سال ۱۳۷۹ حاکی از اهمیت فعالیتهای پژوهشی برای دانشگاه آزاد اسلامی است. هرچند امکان دارد این رقم چندان چشمگیر نباشد ولی با توجه به اینکه این مرکز آموزش عالی از بودجه دولت بهره مند نیست اختصاص این میزان نیز می تواند قابل توجه باشد.

نام: مالک
نام خانوادگی: میرهاشمی
شغل (سمت یا مسئولیت): معاون پژوهشی
پست الکترونیک: mirhashemi@riau.ac.ir