دفتر طرح، برنامه و بودجه

شرح وظایف اداره طرح و برنامه و بودجه :

 

1- پیش بینی بودجه سال آتی در بیش از 300 شاخص و ارائه آن به سازمان

2- حسابرسی بودجه پژوهشی سال قبل و ارائه مجوزها به سازمان

3- تحلیل بودجه مالی سال قبل کار دانشگاه و ارائه گزارش علل انحراف از ابلاغیه

4- دریافت مجوز هزینه های پژوهشی از زیربخش های معاونت و تطبیق آنها با اعتبارات

5- تجزیه و تحلیل و عملکرد بودجه سال جاری و مقایسه آن با پیش بینی در بازه های زمانی سه ماهه

6- برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه پژوهشی واحد و بررسی عملکرد مدیران معاونت پژوهشی

7- اطلاع رسانی به مدیران معاونت پژوهشی درباره میزان انحراف از پیش بینی

8- تجمیع عملکرد پژوهشی مدیریت های مختلف در فایل اکسس و ارسال به سازمان

9- دریافت و پیگیری مصوبات شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه و سایر امور محوله از طرف دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی دانشگاه

10- ارزیابی عملکرد بودجه پژوهشی و ارائه روند این هزینه ها به معاونت محترم پژوهشی و فن آوری واحد

11- تدوین سند توسعه واحد با اخذ برنامه ها، فرصت ها، تهدیدها و ضعف های معاونت های مختلف دانشگاه

12- آمادگی برای تدوین و اجراء برنامه ریزی استراتژیک واحد با توجه به ملاحظات درون و برون سازمانی

13- برنامه ریزی جهت جذب بودجه پژوهشی سنوات قبل

14- ارائه بخشنامه ها و قوانین مربوط به آیین نامه های بودجه ای

 

15- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.