اداره انتشارات علمی ومجلات

شرح وظایف اداره انتشارات علمی و مجلات  :

 

 

1- ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت های مرتبط با تولیدات علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان در قالب تالیف، ترجمه و تصحیح کتب دانشگاهی (کتب درسی و کمک درسی)

2- تاسیس شورای انتشارات علمی و برگزاری مستمر جلسات شورای، با هدف تدوین و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی در خصوص تولیدات علمی

3- دریافت درخواستهای بررسی آثار متقاضیان چاپ و انتشار آثار علمی

4- بررسی و ارزیابی کتابهای رسیده به اداره انتشارات علمی در شورای انتشارات واحد

5- اخذ مجوزهای لازم برای چاپ و نشر کتاب

6- ایجاد بستر مناسب برای اشاعه اندیشه ها و فعالیت های نوشتاری اعضای هیات علمی و دانشجویان در قالب نمایشگاههای کتاب و اطلاع رسانی از طرق مختلف

7- نظارت بر حسن انجام فعالیت نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و ... در دانشگاه

8- هماهنگی و همکاری با فصلنامه های علمی دانشگاه در زمینه چاپ و انتشار آنها

9- ایجاد و راه اندازی مرکز نشر دیجیتال واحد، با هدف طراحی و چاپ بخشی از تولیدات علمی و مواد دیگر مورد نیاز دانشگاه

10- ایجاد بستر مناسب برای عرضه آثار منتشر شده از سوی اداره انتشارات علمی در محیط دانشگاه

11- همکاری با سایر واحدهای دانشگاهی در زمینه واسپاری، مبادله و فروش تولیدات علمی واحد متبوع

12- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

 

 

شماره مستقیم : 76500091                            شماره داخلی : 2388