اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

شرح وظایف رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها:
1- نظارت و کنترل درخواست های مربوط به تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها  بر اساس نیاز و صرفه و صلاح واحد
2- اخذ مجوز های لازم جهت احتساب هزینه خرید تجهیزات در قالب بودجه پژوهشی
3- ارتباط  مستمر با کارشناسان آزمایشگاه و کارگاه و مدیران گروههای آموزشی در حل و فصل مسائل مربوط به آزمایشگاه/کارگاه
4- پیش بینی و برنامه ریزی جهت تاسیس آزمایشگاه/کارگاه های مورد نیاز گروه های آموزشی
5- انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود
6- اجرای دقیق بخشنامه های سازمان مرکزی و یا داخلی واحد در خصوص آزمایشگاه ها و کارگاه ها
7- هماهنگی مرخصی ها و ماموریت های کارکنان تحت نظارت این اداره


     لیست سایت های کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

ردیف
سایت ها
متراژ
1
15 متر مربع
2
15 متر مربع
3
15 متر مربع
4
35 متر مربع
5
35 متر مربع
6
38 متر مربع
7
24 متر مربع
8
55 متر مربع
9
50 متر مربع
10
30 متر مربع
11
55 متر مربع
12
30 متر مربع
13
90 متر مربع
14
85 متر مربع
15
50 متر مربع
16
60 متر مربع
17
60 متر مربع
18
60 متر مربع
19
40 متر مربع
20
40 متر مربع
21
25 متر مربع
22
26 متر مربع
    
            لیست کارگاه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن
ردیف
کارگاه های آموزشی
متراژ
1
150 متر مربع
2
150 متر مربع
3
50 متر مربع
4
80 متر مربع
5
25 متر مربع
6
50 متر مربع
7