تشویق مقالات

 شرح وظایف اداره تشویق مقالات : 

1-   دریافت و ارزیابی اعتبار علمی مقالات اساتید و دانشجویان

2-   رسیدگی برای پرداخت حق التشویق مقالات

3-   رسیدگی و پرداخت هزینه های سفره های داخلی و خارجی

4-   تایید مقالات معتبر برای اخذ نمره پایان نامه دانشجویان ارشد و دکترا

5-   تعیین میزان پاداش مقالات

6-   تنظیم صورت جلسه های حق التشویق مقالات و سفرهای داخلی و خارجی و ارسال به سازمان مرکزی

7-   ارسال گزارشات سه ماه مقالات و سفرها و اخذ مجوز

8-   - انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

 مشاهده بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط

مشاهده فرم های مربوطه

 مشاهده لیست نشریات معتبر(WOS)


تلفن :                                                    داخلی :