پژوهشکده ها


اساسنامه پژوهشکده علوم رفتاری(پیشنهادی)

ماده 1:کلیات


به منظورتحقق بخشی ازوظائف پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و نیزکمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور درزمینه علوم رفتاری، پژوهشکده علوم رفتاری وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که دراین اساسنامه به اختصار«پژوهشکده» خوانده میشود تأسیس می گردد.

پژوهشکده علوم رفتاری موسسه ای است علمی–پژوهشی وابسته به به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که به لحاظ مالی واداری نیز وابسته به آن واحد دانشگاهی است.


ماده 2: رسالت

اهداف پژوهشکده علوم رفتاری کمک درمسأله یابی وحل مسائل وتنگناهای کشور در زمینه های روان شناختی و رشته های وابسته به آنها وارتقاء سطح علمی دراین رشته ها ازطریق فعالیتهای پژوهشی، همکاری بامراکزآموزش عالی، موسسات پژوهشی وسازمانهای اجرائی دررشته های فوق و کمک به راه اندازی وگسترش نهادهای مولد علم و اندیشه درزمینه های علوم رفتاری است.

ماده3: ارکان


ارکان پژوهشکده عبارتنداز :

الف : رئیس پژوهشکده

ب : شورای پژوهشی

ج : مراکز پژوهشی


الف : رئیس پژوهشکده

1: نحوه انتخاب

رئیس پژوهشکده ازبین اعضاء هیات علمی رشته های روان شناسی باحداقل مرتبه استادیاری به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه وحکم رئیس دانشگاه منصوب می شود.


2: وظایف رئیس پژوهشکده

· اجرای مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی، هیات امنا وشورای پژوهشکده

· اداره وهدایت پژوهشکده برای انجام هر چه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط

· نصب وعزل معاونان ومدیران گروه ها وروسای واحدهای پژوهشکده وسایر کارکنان با رعایت مقررات مربوط

· امضاء قراردادها واسناد مالی واداری در چار چوب ظوابط ومقررات موجود وعنداللزوم وتفویض اختیار به هر یک از معاونین در محدوده شرح وظایف

· تهیه وتنظیم بودجه سالانه وتشکیلات پژوهشکده

· نظارت بر حسن اجرای امور پژوهشکده وارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده به ریاست واحد و هیات امناء

· تدوین آئین نامه ها ودستورالعمل های داخلی وارائه آن بر حسب مورد به هیات امناءماده 4: وظایف

· بررسی وشناسایی نیازهای گوناگون کشور در زمینه های مختلف علوم رفتاری به صورت کاربردی وبهره گیری مطلوب از امکانات موجود در جهت برنامه ریزی طرحهای تحقیقات مرتبط و متناسب با نیاز کشور.

· فراهم آوردن امکانات لازم متناسب با برنامه ها وطرح های تحقیقاتی مربوط به علوم رفتاری در جهت تحقق اهداف پژوهشکده

· ایجاد پایگاه داده های علمی وفنی معتبر داخلی وخارجی وجمع آوری فراگیر و منسجم اطلاعات در مورد برنامه های اساسی وتحقیقاتی به ویژه کاربردی از سازمانها و مؤسسات پژوهشی ودانشگاههای معتبر جهان

· تلاش مجدانه به منظور جلب همکاری واستفاده از متخصصین متعهد وعلاقمند ایرانی وخارجی وجذب فارغ التحصیلان ایرانی واجد شرایط

· ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل وخارج از کشور از طریق برگزاری گردهمایی ها مبادله محقق و با اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هر چه بیشتر به علوم و تکنولوژی جدید در زمینه های مرتبط با اهداف و سیاست های پژوهشکده

· فراهم نمودن امکانات لازم جهت اعتلا و رشد روحیه ابتکار و خلاقیت در زمینه های مربوطه

· بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت های علمی در کلیه مراحل پژوهشی به منظور توسعه علمی,اقتصادی و اجتماعی کشور

· پیشنهاد سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه ریزی پژوهشی سالانه به ریاست واحد

· ابلاغ ســیاستها ، خط مشــی ها ، برنامه هــا ، آئین نامــه ها ، ضــوابط و دستور العملــهای پژوهشــــی به گروه های پژوهشی

· تهیه و تدوین اولویتهای مطالعاتی و پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعه ای در مباحث علوم رفتاری

· فراهم سازی زمینه لازم به منظور مشارکت و همکاری با سایر موسسات پژوهشی ، دانشگاه ها ، سازمانها ، نهادهــای دولتی و غیردولتی و محققــان خارجی در جهت انجام مطالعات ، پژوهشها ، انتقال تجربه و دانش فنی به داخل کشور و توسعه توان علمی و ارتقاء کیفی پژوهشکده علوم رفتاری هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی حوزه علوم رفتاری

· هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها و همایش های پژوهشی برای معرفی دستاوردها ، یافته ها و نتایج طرحهای پژوهشی به منظور انتقال دستاوردهای پژوهشی به دانش پژوهان ، برنامه ریزان و مدیران و کارشناسان کشور

· هماهنگــی جهت تهیه بانک اطــلاعاتی رایانــه ای و ایجــاد سایت پژوهشــی علوم رفتاری در اینتــرنت

· بررسی و ارزیابی مطالب و دستاورد پژوهشهای انجام شده و ارائه برای عرضه و معرفی آثار پژوهشی

· انتخاب متون و کتابهای ارزشمند متناسب با مبحث علوم رفتاری برای ترجمه و پیشنهاد برای چاپ و نشر آنها

· اجرای همایش های مرتبط در سطح ملی و بین المللی و تشکیل گردهمایی های علمی و پژوهشی جهت ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیقات انجام شده

· شرکت و عضویت در مجامع علمی و پژوهشی بین المللی


ب: شورای پژوهشی

شورای پژوهشی بالاترین نهاد تصمیم گیری در رابطه با وظایف پژوهشکده بوده و درپژوهشکده با اعضای ذیل تشکیل می شود:

· رئیس پژوهشکده.

· معاون پژوهشی واحد یا نماینده وی

· روسای مراکزپژوهشی

توضیح 1: این اعضا ازمیان خبرگان علمی مرتبط بازمینه های علمی مراکز تابعه برگزیده می شوند.

توضیح 2: اعضاء هیات علمی شورا به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت دوسال منصوب می شوند.

وظائف شورای پژوهشی

· تصویب طرحهای پژوهشی گروهها و مراکزتحقیقاتی تابعه.

· نظارت برکیفیت وحسن اجرای طرح های پژوهشی

· تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت پژوهشکده و ارائه به هیأت رئیسه دانشگاه برای تصویب نهائی

· تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت مراکزتحقیقاتی تابعه

· تاییدصلاحیت علمی اعضاء هیات علمی پژوهشی مراکزتحقیقاتی تابعه

· بررسی وتصویب دوره های آموزشی وپژوهشی وسمینارهای علمی طبق ضوابط ومقررات

· تعیین خط مشی مراکزتحقیقاتی تابعه برای ارتباط علمی باسایرمراکزآموزشی– پژوهشی داخل وخارج طبق ضوابط ومقررات .


ج : مراکز پژوهشی

از آنجایی که گفته می شود انسان موجودی زیستی- روانی- اجتماعی- معنوی است، پژوهشکده از چهار مرکز و 12 گروه به شرح زیر تشکیل می شود.


· رفتار زیستی

o ژنتیک رفتاری

o روانشناسی فیزیولوژیک

o روانشناسی نوروانفورماتیک


· رفتار روانی

o روانشناسی بالینی

o روانشناسی تربیتی

o روانشناسی مدیریت( صنعتی و سازمانی)

· رفتار اجتماعی

o آسیب شناسی اجتماعی

o جامعه شناسی رفتار

o روان شناسی حقوقی وجرم


· رفتار معنوی

o روانشناسی دینی

o رواندرمانی معنوی

o آینده پژوهی معنوی

توضیح1 : هر مرکز دارای یک نفر رئیس است که از بین اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی در زمینه مربوطه با پیشنهاد رئیس پژوهشکده و حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت 2 سال منصوب می گردد.

توضیح2 : هر گروه دارای حداقل سه عضو است که از بین اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی در زمینه مربوطه با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رییس پژوهشکده منصوب می گردد.


ماده 5 : تشکیلات و امور اداری پژوهشکده

· پژوهشکده زیر نظر ریاست واحد اداره می شود.

· پژوهشکده از نظر مالی در 2 سال اول از بودجه واحد استفاده و بعد از 2 سال خود گردان خواهد بود.

· انحلال پژوهشکده با پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر می باشد.

· درصورت انحلال، کلیه اموال و دارایی های منقول وغیرمنقول پژوهشکده جزء اموال واحد می باشد.

· هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر است .

· از درآمد پژوهشکده، برابر ضوابط هزینه بالاسری به دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

ماده 6 : منابع مالی پژوهشکده

· تأمین اعتبار مورد نیاز پژوهشکده با رعایت تشریفات قانونی از محل درآمدهای عمومی.

· درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به مؤسسات و سازمان ها

· درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها وپروژه های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و خدماتی.

· کمک های نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی وحقوقی.

· درآمدهای حاصل از برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه ها.

تبصره 1: هزینه های پرسنلی وغیرپرسنلی پژوهشکده از درآمدهای پژوهشکده قابل پرداخت است.

تبصره 2: اداره امور اداری ومالی پژوهشکده براساس نمودار تشکیلاتی مصوب، مطابق با آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

این اساسنامه در ...... ماده و ...... تبصره در تاریخ ........................... به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن رسید


مراکز ،واحد های اداری وپژوهشی

· اجرای قوانین وآئین نامه ها وتهیه وصدور احکام مورد نیاز

· دریافت وثبت توزیع مکاتبات وبایگانی سوابق

· نظارت بر انجام امور خدماتی پژوهشکده اعم از نظافت, خدمت گذاری, تعمیر ونگهداری تاسیسات چاپ وتکثیر وانتظامات، انجام امور مربوط به خرید مواد لوازم وتجهیزات وسایر نیازمندیهای پژوهشکده در چار چوب مقررات اداری و مالی دانشگاه

· انجام امور مربوط به فعالیتهای مالی وحسابداری پژوهشکده بر اساس قوانین ومقررات ذیربط.


ب: اداره خدمات پژوهشی

· برآورد تجهیزات ولوازم فنی مورد نیاز گروه های پژوهشی ومراقبت در حفظ ونگهداشتن آنها.

· همکاری وهماهنگی با گروه های پژوهشی در جهت تنظیم برنامه های پژوهشی پژهشکده

· کمک به تشکیل سمینارها, کنفرانسها, سخنرانیهای علمی وانجام اقدامات اجرائی مربوطه و دعوت از مقامات علمی داخلی وخارجی وهمچنین شرکت اعضاء هیات علمی ومحققان پژوهشکده در اجلاس مشابه طبف مفررات دانشگاه

· مشارکت با گروه های پژوهشی بمنظور تهیه وتنظیم انتشارات پژوهشکده

· انجام امور مربوط به چاپ وانتشار نتایج تحقیقات گروه های پژوهشی وتبادل نشریات با مراکزعلمی ودانشگاه های ذیربط

· ایجاد آرشیو اطلاعاتی از فعالیت های پژوهشی پژوهشکده

· انجام خدمات ارتباطی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای استفاده از دانشجویان واساتید در فعالیت های پژوهشی پژوهشکده

· انجام امور مربوط به قراردادهای تحقیقاتی بین پژوهشکده وموسسات طرف قرارداد با همکاری وهماهنگی واحدهای ذیربط

· برقراری ارتباط با واحدهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بمنظور استفاده از امکانات سازمان مذکور جهت انجام امور تحقیقاتی ارائه خدمات پژوهشی به گروههای پژوهشی حسب مورد


پ: مراکز پژوهشی

· بررسی وپیشنهاد برنامه های پژوهشی جهت تصویب مراجع ذیربط

· اجرای برنامه های پژوهشی تحقیقاتی وپژوهشی مصوب

· شرکت در کنفرانسها وسمینارهای مربوط طبق برنامه های مصوب پژهشکده

· بررسی وارائه پیشنهاد لازم در خصوص رفع نارسائیها ومشکلات موجود در زمینه فعالیت های پژوهشی

· ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی وآموزشی ذیربط بمنظور تبادل نظریات علمی وتجربی در زمینه های مربوط به علوم رفتاری بر اساس اختیارات تفویضی

· جمع آوری آمار واطلاعات در زمینه های مختلف علوم رفتاری وپردازش وتدوین آنها به منظور استفاده سایر محققان وپژوهشگران

· ارائه خدمات تحقیقاتی به متقاضیان به منظور در چارچوب ضوابط وبرنامه های مصوب

· انجام تحقیقات علمی در زمینه های مربوط بر حسب نیازهای علمی و پژوهشی کشور

· ترجمه وتالیف کتب ونشریات علمی در زمینه های مربوط به علوم رفتاری

· ارائه گزارش های لازم در مورد پیشرفت پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا وسایر گزارشات موردنیاز

· انجام هر گونه اقدام که در جهت پیشبرد اهداف پژوهشکده در زمینه های علمی مؤثر

· بررسی واظهار نظر در خصوص طرح های تحقیقاتی ارسالی یه گروه

· تهیه گزارشهای لازم مشارکت وهمکاری با واحدهای ذیربط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در جهت تجهیز و تقویت امکانات وداده های موردنیاز،

· برنامه ریزی تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های پژوهشی گروه و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب

· ارائه نتایج و آمار های مختلف پژوهشی مدیریت امور پژوهشی به سازمانها و ارگانهای متقاضی بررسی و ارزیابی اقدامات، برنامه ها و روند پیشرفت امور و تهیه گزارشات پیگیری و انجام مکاتبات در خصوص رشته های جدید مرتیط با وظایف پژوهشکده

· اقدام برای تشکیل قطب های علمی و هسته های پژوهشی و نظارت بر فعالیت ‎ های آنان

· تشویق و ترغیب دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی در ارائه و اجرای طرح‌های پژوهشی

· کمک به تولید علم، تحقیق، پژوهش و پیشرفت کشور از طریق بهینه سازی امکانات کیفی و کمی دانشکده

· پیوند دادن فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده در همه زمینه ها به صنعت و نیازمندیهای جامعه

· فراهم کردن امکانات برای دسترسی جامعه به ره آوردهای فعالیتهای پژوهشی دانشکده

· همکاری با سازمانها و نهادها در جهت توسعه و گسترش تحقیق و پژوهش در کشور

· محوریت برای اخذ پروژه از سازمانها و نهادها و ارائه آن به دانشکده

· کمک به برنامه سازی و ساز و کار پژوهش و توسعه آن در جامعه

· همکاری فعال با مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه

· تأمین امکانات و وسایل مورد نیاز فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان

· انتشار نشریات علمی و پژوهشی ، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی

· انتخاب پژوهشگران، پایان نامه ها و رساله های دانشجوی برتر

· تهیه گزارش های لازم جهت طرح در شورای پژوهشی و انجام سایر امور محول شده در چارچوب وظایف

· برگزاری کارگاهها و دوره های آمورشی کوتاه مدت در جهت اهداف پژوهشکده و تسهیل درانتقال دانش وتکنولوژی‌ از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه طرح و پاسخگوئی به نیازهای جامعه درمراکز علمی و کارآفرینی و کارگاهها نیازسنجی و امکان­سنجی

· برگزاری کارگاهها تهیه و تنظیم برنامه کارگاهها برگزاری کارگاههاو صدور گواهینامه

· برتر دانشگاه


ت: اداره فناوری اطلاعات

· مدیریت امور مربوط به مطالب محتوایی وب سایت پژوهشکده

· ایجاد فضای مناسب مجازی برای تبادل ارتباطات ،تشکیل گروههای مجازی،ویدیو کنفرانس وکتابخانه دیجیتال

· توسعه، طراحی و تقویت مطالب محتوای سایت هماهنگی و نظارت بر وب سایت دانشکده

· انتشار مجلات اینترنتی گروهها

· تامین منابع و مدارک علمی تهیه ، جمع آوری ، سازماندهی و در دسترس قراردادن کتابها ، نشریات ادواری و اسناد به صورت الکترونیکی برای استفاده در آموزش و پژوهش

· تهیه و تنظیم فهرستهای راهنما و پایگاههای اطلاعات علمی در مورد منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه

· فراهم کردن امکان دسترسی به حداکثر اطلاعات مورد نیاز به صورت الکترونیکی از طریق شبکه اطلاع رسانی

· پشتیبانی علمی از شبکه اطلاع رسانی دانشکده و ارتقاء اطلاعاتی آن

· آموزش مداوم مهارتهای اطلاع یابی استفاده کنندگان اعم از استادان و دانشجویان به منظور توانمند ساختن آنها در جستجو و استفاده مستقل از اطلاعات

· انجام امور مربوط به سفارش و تهیه منابع مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه

· امور مربوط به تامین و فعالیت بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی