سمعی بصری

تاریخچه و خدمات مرکز سمعی و بصری 

مرکزسمعی وبصری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، فعالت خودرادرسال 69-68 13 با تعداد 20
کاست علمی آموزشی ( وی اچ اس ) ویک دستگاه ویدئو وتلویزیون 14 ایچ ویک دستگاه اورهد واوپک
آغازکرد.
هم اکنون این مرکز دارای 6000 عنوان سی دی های علمی آموزشی وسینمایی مربوط به اکثررشته های
تحصیلی دانشگاه بوده ودررشته های وزمینه های زیرنیزآرشیو تخصصی غنیی رادارد:
1 – همایش های علمی وسمینارها
2 – سخنرانی های علمی ومذهبی
3 – علوم تربیتی
4 – روانشناسی
5 – مشاوره
6 – علوم اجتماعی
7 – زبان وادبیات انگلیسی
8 – زبان وادبیات فارسی
9 – کتابداری
10 – تربیت بدنی
11 – کشاورزی
12 – عمران
13 – معماری
14 – کامپیوتر
15 – آمار وریاضی
16 – محیط زیست
17 – مطالعات خانواده
18 – خاک شناسی
19 – مکانیک
20 – علوم سیاسی
21 – سوگواری وعزاداری های مذهبی
وهمچنین 5000عنوان کاست ( وی اچ اس ) نیز دراکثر رشته های فوق می باشد.
مرکزسمعی وبصری دانشگاه دارای دو اتاق هوشمند مجهز به تکنولوژی روز جهت دفاعیه های دکتری-
وارشد وهمچنین برگزاری سمینارهاوپخش فیلم های آموزشی می باشد.
ازجمله فعالیت های دیگر این مرکز رزرو اتاق های فوق توسط اساتید بمنظوربرگزاری سمینارها دانشجویی ازطریق( پاورپوینت)می باشد.
-همچنین.میتوان به تکثیرو ارسال فیلم های مورد درخواست دانشگاه های متقاضی و یا دانشجویان و اساتید اشاره کرد..
-از جمله خدمات این مرکز ارائه خدمات تکنولوژی آموزشی و تشکیل کلاسهای آموزشی فوق
برای اساتید و دانشجویان مراجعه کننده میباشد
میکس ،صدا گزاری،و مونتاژنیز ازجمله خدمات این مرکز میباشد.

طریقه رزرو واستفاده از آرشیو واتاق فیلم مرکز سمعی وبصری دانشگاه