اداره کل پژوهش و فناوری

 شرح وظایف اداره کل پژوهش و فناوری به شرح ذیل است.

 

1- انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری درخصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی در چهارچوب تصمیمات کلی دانشگاه.

2- بررسی و مطالعه لازم و ارائه طرح های مختلف مورد نیاز در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به خط مشی کلی دانشگاه.

3- ایجاد ارتباط با سایر واحدها و دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیمات کلی دانشگاه.

4- پیش بینی و فراهم آوردن امکانات استفاده از خدمات ماشینی (الکترونیک) در امور واحد.

5- پیش بینی کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها.

6- نظارت بر انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحد.

7- تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی واحد دانشگاهی و ارائه آن به مقام مافوق.

8-  بررسی پیشنهادات دفاتر و ادارات واحد در زمینه امور پژوهشی و تعیین اولویت هریک از آنها با توجه به امکانات موجود.

9- تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی واحد با هماهنگی سایر مدیریت ها و معاونتهای واحد حسب مورد و ارائه آن به مقام مافوق جهت طرح و اتخاذ تصمیم در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

10- پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های پژوهشی واحد با رعایت اولویت ها و تصمیمات و سیاستهای کلی دانشگاه.

11- بررسی و برآورد نیاز واحد دانشگاهی به لوازم و ابزار علمی و آزمایشگاهی و اعلام نیاز به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

12- ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنان.

13- تهیه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیتهای پژوهشی واحد به مقام مافوق.

14- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

تلفن :  76507664                                              داخلی : 2214