اولویت های پژوهشی گروه خودروسازی سایپا

http://www.saipacorp.com/fa/careerandjobs#Section4

فراخوان    

محورهای پژوهشی گروه خودرو سازی سایپا

حوزه فروش و امور مشتریان

حوزه کیفیت                                                                                         

حوزه منابع انسانی

حوزه طراحی و مهندسی _ تولید و پشتیبانی         

حوزه صادرات           

حوزه سلامت و تغذیه

دانلود فایل