تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی