آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ارتباط با صنعت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم برگزاری کارگاه ها و وبینارهای علمی، پژوهشی و فناوریارتباط با صنعت
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
طرحنامه برگزاری همایش سمینار و جشنواره هاارتباط با صنعت
فرم برگزاری کارگاه های علمی، پژوهشی و آموزشی (مربوط به دانشکده ها)ارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم کارآموزی مخصوص رشته های روانشناسیارتباط با صنعت
فرم های مربوط به کارآموزیارتباط با صنعت
فرم خام درخواست کارگاهارتباط با صنعت
فرم طرح های برون دانشگاهیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم پیشنهاد اولیه طرحهای کسبارتباط با صنعت
فرم شماره 5 برگه داوریارتباط با صنعت
فرم شماره 2 شرکت درد مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم 3 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات داخلی_ارتباط با صنعت
فرم 1شرکت در مسابقات داخلیارتباط با صنعت
بازدید علمی -درخواست ماشینارتباط با صنعت
فهرست زمانبندی بازدیدهای علمیارتباط با صنعت
فرم لیست اسامی از محل بازدید علمیارتباط با صنعت