آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل برگزاری نهمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامیفرم های پژوهشی
نهمین جشنواره فرهیختگانفرم های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده ۱۴۰۰فرم های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری کرسیفرم های پژوهشی
مدارک مورد نیاز کرسی ترویجیفرم های پژوهشی
گردش کار برگزاری کارگاه هافرم های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری وبینار ملی در دوشنبه های وبیناریفرم های پژوهشی
فرم برگزاری کارگاه ها و وبینارهای علمی، پژوهشی و فناوریارتباط با صنعت
دستورالعمل دفاع پایان نامه - خانم هاشم نیافرم های کارشناسی ارشد
فرم حضور درجلسات دفاع همکاری اساتید خارج از واحدفرم های دکتری
فرم حضور درجلسات دفاع همکاری اساتید خارج از واحدفرم های کارشناسی ارشد
مرحله دفاع رساله دکتریفرم های دکتری
مرحله داوری رساله دکتریفرم های دکتری
مرحله تحویل رساله جهت فارغ التحصیلیفرم های دکتری
مرحله تایید عنوان تا تصویب پروپوزالفرم های دکتری
فرم گردش کار دانشجویان دکتریفرم های دکتری
فرم درخواست تمدید مقالهفرم های کارشناسی ارشد
گزارش پیشرفت کار- اتمام کار- اعلام آمادگی دفاع- مجوز آموزشی- پیشنهاد داورفرم های کارشناسی ارشد
فرم گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد
فرم حضور در جلسات دفاع - همکاری اساتید خارج از واحدفرم های کارشناسی ارشد