آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
طرحنامه برگزاری همایش سمینار و جشنواره هاارتباط با صنعت
فرم برگزاری کارگاه های علمی، پژوهشی و آموزشی (مربوط به دانشکده ها)ارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم کارآموزی مخصوص رشته های روانشناسیارتباط با صنعت
فــرم تاییــد تشویقـی مقالــهتشویق مقالات
فرم تاییدیه مدارک تسویه حساب سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم تاییدیه مدارک شرکت سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم های مربوط به کارآموزیارتباط با صنعت
فرم خام درخواست کارگاهارتباط با صنعت
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشورسفرهای خارجی
فرم طرح های برون دانشگاهیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم پیشنهاد اولیه طرحهای کسبارتباط با صنعت
فرم شماره 5 برگه داوریارتباط با صنعت
فرم شماره 2 شرکت درد مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم 3 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات داخلی_ارتباط با صنعت